ตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์, พรบ. และประกันภัยรถยนต์, บริการต่อทะเบียน

  อู่หยอยของเรานั้นได้รับการรับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบกให้เป็นสถานตรวจสภาพเอกชน(ตรอ.) สามารถตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อออกใบตรวจสภาพรถได้ โดยการตรวจสภาพนั้นจำเป็นต้องมีเล่มทะเบียนตัวจริงหรือสำเนา โดยรถที่จะเข้าตรวจนั้นต้องมีรายละเอียดภายนอกครบถ้วนสมบูรณ์ หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปจะไม่สามารถตรวจสภาพเพื่อต่อทะเบียนได้ และหากรถของคุณลูกค้ามีการติดตั้งแก๊สจะต้องใช้หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบถัง, และหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบการติดตั้ง เผื่อกรณีถังแก๊สหมดสภาพจะทำให้ใบตรวจสภาพเป็นโมฆะ

   นอกจากนี้เรายังรับทำพรบ. รย.1 รย.2 รย.3 และประกันภัยรถยนต์(ราคาขึ้นอยู่กับการคุ้มครอง และบางประเภทขึ้นอยู่กับอายุของรถที่จะทำด้วย) นอกจากนี้ยังรับต่อทะเบียน เสียภาษีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพียงเตรียมเอกสารดังนี้ 

1. ใบตรวจสภาพรถ (ในกรณีที่รถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)
2. พรบ.(บริษัทใดก็ได้) 
3. เล่มทะเบียนรถ หรือ สำเนาทะเบียนรถ 
4. ใบเสร็จการเสียภาษีของปีก่อนหน้า(เพื่อดูค่าภาษีที่จะชำระในปีนี้) แต่หากไม่มีใบเสร็จทางอู่ของเราจะคิดค่าภาษีของรถคุณลูกค้าให้ และจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม หรือให้เงินคืนแก่คุณลูกค้า ในกรณีที่ค่าภาษีที่คิดไว้ไม่ถูกต้อง(เมื่อเทียบกับใ่บเสร็จที่นำไปเสียภาษีมาแล้ว) ในวันที่ลูกค้ามารับเล่มทะเบียนคืน
 
หมายเหตุ 
  • เล่มทะเบียนที่ให้ทางอู่ของเราเสียภาษี ต่อทะเบียนให้นั้น จะได้ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ประมาณ 5 โมงเย็น ขึ้นกับวันที่คุณลูกค้ามาต่อ
  • ในกรณีที่คุณลูกค้าให้อู่ของเราเสียภาษี ต่อทะเบียนให้ ต้องเอาใบเสร็จที่ทางอู่ของเราให้มารับเล่มทะเบียนคืนทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัน และหากคุณลูกค้าไม่เอาใบเสร็จมารับ เราจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นๆเพื่อยืนยันตัวตนและ/หรือเป็นหลังฐาน เช่น บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ เป็นต้น

 

 

     

Visitors: 70,795